ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLANDE VID UPPDRAG UTFÖRDA AV MIN DATORSUPPORT SVERIGE AB
(nedan Min Datorsupport)
Formella uppgifter
Verksamhetsadress: Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm
Org.nummer: 559041-6276
Godkänd för F-skatt

 
 
GDPR – Hemsida
Länk till information om GDPR.

GDPR – Information till registrerad kund som är fysisk person
Länk till information för dig som är registrerad kund som fysisk person.

GDPR – Information till registrerad kund som är juridisk person.
Länk till information för dig som är registrerad kund som juridisk person.

SERVICEAVTAL – Information till kund som har träffat ett serviceavtal gällande datanätverk och/eller övervakningsutrustning.
Länk till information för dig som har ett serviceavtal gällande datanätverk.
 
 
RUT-Avdrag för privatpersoner

Rutavdraget från 1 augusti 2016 gäller även för IT-Tjänster
De nya reglerna innebär att vissa it-tjänster kommer att ge rätt till rutavdrag när de utförs i köparens bostad.

Tjänster som kommer att ge rätt till rutavdrag är arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla:

 • data- och it-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.
 • kringutrustning som stödjer data- och it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.
 • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.
 • Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag.
 • Kunden ansvarar själv för att han/hon har rätt till avdrag gällande RUT för IT-tjänster. Har kunden inte rätt till RUT kommer kunden få betala hela kostnaden för arbetet som utförts.

RUT arbete gäller EJ:

 • utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.
 • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och it-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.
 • reparation eller annat arbete i utförarens verkstad.
 • handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

Villkor vid RUT-Avdrag

 • Som kund ansvarar du själv för att du har rätt till avdrag gällande RUT för IT-tjänster. Enligt skatteverkets regler har du möjlighet att dra av 50% på arbetskostnaden för IT-Support. Maxbeloppet är 50.000 kr per år för dig som är 18 år eller äldre. Har du som kund inte rätt till RUT-avdrag genom att beloppsgränserna överskrids, eller av annan anledning, kommer du få betala hela kostnaden för det utförda arbetet.
 • Som kund måste du själv hålla dig uppdaterad om utfört uppdrag omfattas av RUT-avdrag. Se länk till Skatteverkets information om RUT-avdrag.

 
Övriga avtalsvillkor
 
Första felsökning eller konsultation för dig som ny kund

 • Min Datorsupport erbjuder dig eller ditt företag som är ny kund kostnadsfri felsökning av eller konsultation vad gäller din utrustning och vid ett första inledande besök.
 • Felsökning eller konsultation sker vid ett kostnadsfritt besök och vid ett tillfälle hos kunden inom en fyramilsradie i Storstockholm räknat från Min Datorsupports kontor. Felsökning eller konsultation är begränsad till 0,25 timmar.
 • Felsökning eller konsultation är kostnadsfri om kunden väljer att inte genomföra någon föreslagen åtgärd.
 • Väljer kunden föreslagen åtgärd gäller nedanstående prislista.
 • Avbokning av besök för felsökning eller konsultation skall göras senast 24 timmar före avtalad tid för besök. Om kunden avbokar senare har Min Datorsupport rätt att fakturera ett minimipris om 2 000 kr inkluderande lagstadgad mervärdesskatt. Detsamma gäller om kunden inte är anträffbar vid besöket.
 • Min Datorsupport har rätt att tacka nej till att genomföra en felsökning av kundens utrustning eller lämna en konsultation, även om mötet är bokat.
 • Om du är befintlig kund betalar du vanlig taxa eller ett fast pris för varje besök, se vidare nedan
 •  
  Priser

 • Minimipriset för besök och åtgärd är 1 600 kr jämte lagstadgad mervärdesskatt 25 procent eller totalt 2 000 kr oavsett om fast pris eller om timdebitering tillämpas. Utöver arbetskostnaden tillkommer ersättning för material.
 • Min Datorsupport kommer ge dig en offert med fast pris efter vår felsökning eller konsultation för att åtgärda felen eller önskemålen du har med din utrustning.
 • När arbetsinsatsen är omfattande eller svår för Min Datorsupport att i förväg beräkna debiterar Min Datorsupport ersättning för arbete och restid per påbörjad timme om 1 600 kr jämte lagstadgad mervärdesskatt 25 procent eller totalt 2 000 kr per påbörjad timme. Vidare debiteras ersättning för material.
 • Avbokning av besök för felsökning ska göras senast 24 timmar före avtalad tid. Om kunden avbokar senare har Min Datorsupport rätt att fakturera minimipriset 2 000 kr inkluderande lagstadgad mervärdesskatt. Detsamma gäller om kunden inte är anträffbar vid besöket.
 •  
  Nätverk och dragning av nätverkskabel

 • Dragning av nätverkskabel utförs enligt offert. Observera att i sällsynta fall så är befintliga kabelrännor i väggar trasiga eller för trånga för att användas. Andra ej förutsedda problem kan inträffa vid kabeldragningen. Samråd sker innan annan dragning sker m.m. Förändrad kabeldragning debiteras per påbörjad timme enligt ovan.
 •  
  Offert – Nätverk och WiFi

 • Min Datorsupport Sverige AB erbjuder dig eller ditt företag kostnadsfri konsultation vad gäller nätverk och WiFI vid ett första inledande besök.
  Konsultation sker vid ett kostnadsfritt besök och vid ett tillfälle hos kunden inom en fyramilsradie i Storstockholm räknat från Min Datorsupports kontor. Konsultationen är begränsad till 0,25 timmar.
 • Sker besök på längre avstånd än fyra mil än från Min Datorsupports kontor debiteras 2 000 kr inklusive lagstadgad mervärdesskatt.
 • Min Datorsupport saknar möjlighet att utföra konsultation på längre avstånd än tolv mil från min Datorsupports kontor.
 • Konsultationen är kostnadsfri om kunden väljer att inte genomföra någon åtgärd.
 • Väljer kunden föreslagen åtgärd gäller ovanstående prislista.
 • Avbokning av besök för konsultation skall göras senast 24 timmar före avtalad tid. Om kunden avbokar senare har Min Datorsupport rätt att fakturera minimipriset 2 000 kr inkluderande lagstadgad mervärdesskatt. Detsamma gäller om kunden inte är anträffbar vid besöket.
 • Min Datorsupport har rätt att tacka nej till att lämna en konsultation, även om mötet är bokat.
 •  
  Garantivillkor

 • Min Datorsupport eftersträvar nöjda kunder. Det innebär att kunden inte behöver betala någonting för våra åtgärder om Min Datorsupport, efter påbörjat uppdrag, inte lyckas åtgärda något av de fel eller problem som uppdraget avser.
 • Min Datorsupport lämnar dock inte funktionsgaranti på det arbete som utförs vid mjukvaruåtgärder, då exempelvis en automatisk uppdatering av kundens PC eller Mac kan förändra det arbete som Min Datorsupport utfört.
 • Då kunden genom Min Datorsupport köper datorer, komponenter och andra hårdvaror tillämpar Min Datorsupport samma garantivillkor som leverantören tillämpar vid inköp. Det innebär att Min Datorsupport kommer att åtgärda fel eller leverera ny vara endast under förutsättningen att Min Datorsupport kan utnyttja ett garantiåtagande från leverantören.
 • Under ovannämnda förutsättning erbjuder sig Min Datorsupport att kostnadsfritt hämta och köra tillbaka utrustning som kunden köpt av oss vid garantiärenden för hårdvara.
 • Kundens faktura tillsammans med kvitto på betalning gäller som bevis på inköp av hårdvarupro-dukter du har köpt genom Min Datorsupport.
 • Om det krävs installationsarbete av mjukvara, eller om en hårdvara måste repareras utan att ett garantiärende föreligger, tillkommer en kostnad för detta enligt prisvillkoren i dessa allmänna villkor.
 •  
  Begränsning av skadeståndsansvar

 • Min Datorsupports skadeståndsansvar för fel, dröjsmål eller skada på egendom är begränsad till 50 000 kr och omfattar inte förlust i näringsverksamhet.
 •  
  Öppet köp och ångerrätt

 • Min Datorsupport erbjuder inte öppet köp eller någon form av ångerrätt.
 •  
  Betalning, påminnelseavgifter och ränta

 • Betalning enligt utställd faktura ska erläggas inom 10 dagar från fakturans datum.
 • Vid utebliven betalning skickar Min Datorsupport påminnelsebrev och debiterar påminnelseavgift enligt inkassolagen, för närvarande 60 kr.
 • Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta motsvarande Riksbankens referensränta (lägst 0%) plus 12% från förfallodagen.